સંયુક્ત બેરિંગ

  • Joint Bearing

    સંયુક્ત બેરિંગ

    ●તે એક પ્રકારનું ગોળાકાર સ્લાઇડિંગ બેરિંગ છે.

    ●જોઈન્ટ બેરિંગ્સ મોટા ભારને સહન કરી શકે છે.

    ●જોઈન્ટ બેરિંગ્સને SB પ્રકાર, CF પ્રકાર, GE પ્રકાર, વગેરેમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે.