ક્લથ બેરિંગ

  • Cluth Bearing

    ક્લથ બેરિંગ

    ● તે ક્લચ અને ટ્રાન્સમિશન વચ્ચે સ્થાપિત થયેલ છે

    ● ક્લચ રિલીઝ બેરિંગ કારનો મહત્વનો ભાગ છે